ΗΛΙΟΧΑΜΟΓΕΛΟ ΚΟΛΑΖ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Εγγραφή

Η εγγραφή ενός παιδιού στο Ηλιοχαμόγελο αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για τους γονείς, αλλά και για το σχολείο μας. Στην διαδικασία που έχει θεσμοθετήσει και ακολουθείται εμπλέκονται οι γονείς το παιδί και το σχολείο.

Πρόκειται για μια διαδικασία πριν την απόφαση των γονιών για την εγγραφή ή όχι του παιδιού τους στο σχολείο που αποβλέπει όχι μόνο στο να γνωρίσουμε τους γονείς και το παιδί, αλλά και οι ίδιοι να γνωρίσουν το χώρο, και να αποδεχτούν τις αρχές, τις αξίες, την οργάνωση και τις απαιτήσεις του σχολείου που μελλοντικά θα βοηθήσει να οικοδομηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους γονείς, το παιδί και το σχολείο.

Απευθυνθείτε

Για την διαδικασία υποδοχής υποψηφίων παιδιών μπορείτε να απευθύνεστε:

- Στην γραμματεία του σχολείου μας Τηλ 2107666996-7.

- Στην ιστοσελίδα μας  www.iliohamogelo.gr

- Στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο e-mail: info@iliohamogelo.gr

- Στο fax 2107667787

Διαδικασία εγγραφής

1ο Στάδιο

- Επαφή – γνωριμία με τους γονείς και το παιδί.

- Παρουσίαση των εγκαταστάσεων του σχολείου.

- Παρουσίαση των προγραμμάτων.

- Διερεύνηση των προσδοκιών των γονέων.

- Καθορισμός ωρών και τρόπου μεταφοράς.

- Ενημέρωση διδάκτρων.

- Τρόπος κατοχύρωσης θέσης.

2ο Στάδιο

- Αίτηση εγγραφής

- Ποσό εγγραφής, προκαταβολή.

- Απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά εγγραφής

-  Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή πιστοποιητικό οικογενειακής

    κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του παιδιού.

-  Ατομική καρτέλα υγείας νηπίου (συμπληρωμένη από Παιδίατρο).

-  Ταυτότητες γονέων (φωτοτυπία).

Έρμου 16-18, Βύρωνας 16233

τηλ 2107666996

Fax 2107667787